Organisation

Organisation

CPOP er organiseret med en national styregruppe for opfølgningsprogrammet CPOP, en databasestyregruppe for den landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase, regional koordinatorer og en regional styregruppe i hver region.

Organisationsdiagram

National styregruppe for opfølgningsprogrammet CPOP
Der sidder op til fem repræsentanter fra hver region i den nationale styregruppe samt to kommunale repræsentanter

 • Hver region har to stemmer ved afstemninger. De kommunale repræsentanter har ligeledes stemmeret
 • Beslutninger, der går udover det beskrevne formål, forudsætter enighed blandt regionerne
 • Der afholdes fire møder pr. år og der tages stilling til sager af national interesse
 • Der kan uddelegeres arbejdsopgaver til ad hoc arbejdsgrupper. Dette føres til referat
 • Posterne i den nationale styregruppe og database styregruppen gennemgås hvert fjerde år

Formandskab
Pr. 24. august 2020
Formand: Gija Rackauskaite
Næstformand: Christian Wong
National koordinator: Mette Johansen

Repræsentanter fra de regionale styregrupper:

 • Region Sjælland: Helle Maegaard Siggaard, Christian Wong, Jens Erik Klint Nielsen
 • Region Hovedstaden: Louise Bolvig Laursen, Jette Christensen, Niels Ellitsgaard
 • Region Nordjylland: Jeanette Kristensen, Liselotte Bjerregaard, Jens Svendsson
 • Region Midt: Gija Rackauskaite, Kirsten Nordbye-Nielsen, Bjarne Møller-Madsen
 • Region Syddanmark: Tina Udemark Pasgaard, Helle Sneftrup Poulsen, Niels Wisbech Pedersen

Kommunale repræsentanter:
Elin Emborg Sørensen (Københavns Kommune) og Camilla Uldahl Brønddum (Aalborg Kommune)

Brugerrådsrepræsentanter:
Katrine Thingholm Erhardsen, Lisa Emilie Hartman

National koordinator
Den Nationale styregruppe er ansvarlig for ansættelse af en national koordinator. Den Nationale koordinator refererer til formand og næstformand, samt til de regionale koordinatorer, som skal informeres og høres. De regionale koordinatorer bliver fælles indgang til hver region. National koordinator deltager til møder i den nationale styregruppe og databasestyregruppen og er desuden medlem af koordinatorgruppen.

National klinisk kvalitetsdatabase
CPOP er godkendt som national klinisk kvalitetsdatabase af Statens Serums Institut (SSI), nu Sundhedsdatastyrelsen (SDS) og støttes fra 1.1.2015 af Regionernes Kliniske Udviklingsprogram (RKKP).
Godkendelsen fra SDS medfører en række pligter og rettigheder, herunder fritagelse fra krav om dokumenteret samtykke til at registrere data og at det pålægges alle sygehusejere, offentlige såvel som private, samt praktiserende sundhedspersoner at indberette oplysninger til databasen (indberetningspligt – link til bekendtgørelse klik her).

Databasestyregruppe for CPOP-databasen
Databasestyregruppen består af repræsentanter udpeget af de faglige selskaber samt formand og næstformand for den nationale styregruppe. Alle regioner skal være repræsenteret i databasestyregruppen. Databasestyregruppen er underlagt den nationale styregruppe og udpeger en formand for databasen.
Den dataansvarlige region indgår databehandleraftaler med organisatoriske enheder i de enkelte regioner.

Databasestyregruppens medlemmer pr. 1. maj 2021 er:
Formand for databasen: Christina Høi-Hansen
Næstformand: Helle Maegaard Siggaard

Repræsentanter fra faglige selskaber:

 • Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi: Christina Esmann Fonvig
 • Ergoterapifagligt Selskab Børn og Unge: Helle S. Poulsen
 • Dansk Børneortopædisk Selskab: Line Kjeldgaard Pedersen
 • Dansk Neuropædiatrisk Selskab: Christina Høi-Hansen

Repræsentanter fra de regionale styregrupper:

 • Region Sjælland: Helle Maegaard Siggaard
 • Region Hovedstaden: Louise Bolvig Laursen
 • Region Nordjylland: Jeanette Kristensen
 • Region Midt: Gija Rackauskaite
 • Region Syddanmark: Tina Udemark Pasgaard

Eksterne repræsentanter:

 • CP Danmark: Mogens Wiederholt
 • RKKP: Malene Tousgaard Foget Østergaard (kontaktperson for CPOP-databasen), Andrea Bautz (datamanager), Christina Malmose Stapelfeldt (epidemiolog)

National koordinator: Mette Johansen

Koordinatorgruppen
Aktiviteter og ansvarsområder:

 • Sikre indberetning til CPOP databasen, herunder log ind til brugere
 • Dataoprydning og sikring af datakvalitet til kvartalsrapporter og årsrapport
 • Samarbejde om nationale og regionale aktiviteter, der sikrer ensartethed i overordnet drift af CPOP
 • Samarbejde om deltagelse og præsentation af CPOP Danmark, med de øvrige lande der implementerer CPOP
 • Samarbejde om CPOP hjemmesiden
 • Planlægge og afholdelse af årlig CPOP dag
 • Afholdelse af kurser i udfyldelse af den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol

Koordinatorgruppens medlemmer er:
National koordinatorMette Johansen
Regionale koordinatorer:      
Region Nordjylland: Jeanette Kristensen
Region Midtjylland: Kirsten Nordbye-Nielsen
Region Syddanmark: Helle S. Poulsen og Tina Udemark Pasgaard
Region Hovedstaden: Louise Bolvig Laursen og Helle Maegaard Siggaard
Region Sjælland: Helle Maegaard Siggaard

CPOP Brugerråd
Læs om CPOP Brugerråd her

Økonomi
Der lægges budget for de nationale aktiviteter i CPOP for et år ad gangen. Budgettet godkendes i den Nationale styregruppe, og der gøres status på økonomien mindst én gang pr. år.

Projekter
Projekter besluttes af den nationale styregruppe, når de vedrører nationale interesser.
Det bør tydeliggøres, hvor projekter er forankret: i henholdsvis region, nationalt eller hos enkelte personer.
Anvendelse af CPOP logo i forbindelse med projekter forudsætter beslutning i den nationale styregruppe.

 

icerbar information om barnet